Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 6.00-17.00.
Oferta przedszkola

Dzieci biorą udział w:
- zajęciach umuzykalniających (2 razy w tygodniu)
- teatrzykach
-koncertach
-imprezach okolicznościowych

Zajęcia dodatkowe:
- język angielski
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia muzyczno-plastyczne
- taniec
- gimnastyka korekcyjna

Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją, ciągle doskonaląc swoje umiejętności pedagogiczne. Znają potrzeby dzieci, poszukują innowacyjnych rozwiązań, wspierają je w ich aktywności
i kreatywności. Tworzą korzystne warunki do rozwoju wychowanków, rozbudzają ich zainteresowanie światem i własną, naturalną chęć uczenia się. Pobudzają kreatywność dzieci, ich potrzebę ekspresji własnych przeżyć
i doświadczeń. Szanują osobowość dziecka, zapewniając mu wsparcie oraz ucząc samodzielności. Tworzą i realizują własne programy edukacyjne dostosowane do potrzeb grupy i placówki. Prowadzą obserwację pedagogiczną, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się
w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.
W naszej placówce rodzice otrzymują obiektywną ocenę postępów dziecka oraz mogą liczyć na pomoc specjalistów. Dzielą się spostrzeżeniami o pracy przedszkola i wspólnie z dyrektorem i radą pedagogiczną rozwiązują trudne sprawy wychowawcze.
Przedszkole pozyskuje rodziców do efektywnych działań na rzecz placówki. Nasi rodzice mają możliwość włączania się w różnorodne działania przedszkola i codzienne życie grup.
Przy współpracy z rodzicami nieustannie doskonalimy swoją bazę lokalową. Pracujemy nad wyposażeniem placówki w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki, które inspirują twórczość dziecięcą
i rozwijają wyobraźnię.
Nasz plac zabaw zaspakaja potrzebę ruchu i zachęca dzieci do zabawy.
Dzięki staraniom całej społeczności przedszkolnej nasza placówka cieszy się dobrą opinią w środowisku, a także ogromną sympatią naszych absolwentów
i ich rodziców, o czym świadczą częste odwiedziny z różnych okazji.
Przedszkole nr 84  "Bursztynowy Domek" w GdańskuPrzedszkole nr 84  "Bursztynowy Domek" w Gdańsku