KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 84
W GDAŃSKU

„Mali Gdańszczanie” - poznajemy i współtworzymy kulturowy dorobek naszego miasta i regionu.
Koncepcja oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
- Ustawa o systemie  oświaty z dnia 7 września 1991r.
-  Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz   kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół ,
oraz programie edukacyjnym „Od przedszkolaka do pierwszaka” I.Broda, programie własnym „Bliżej morza”
i projekcie edukacyjnym „Poznaj Gdańsk”.

2.WIZJA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich
potrzeby.  
Edukacja dzieci  ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój każdego dziecka i uzyskanie gotowości do
podjęcia nauki w szkole.
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom sukcesy  rozwojowe.
Wyróżnikiem naszego przedszkola w środowisku są  różnorodne działania przybliżające dorobek
historyczny, kulturę materialną i tradycje związane z Gdańskiem.
Przedszkole kontynuuje i rozwija współpracę  z różnorodnymi instytucjami  i podmiotami społeczności
lokalnej. Rodzice aktywnie uczestniczą w działaniach przedszkola.
3.MISJA PRZEDSZKOLA
W naszym przedszkolu każde dziecko:
· czuje się bezpieczne w życzliwej, dobrej atmosferze;
· poznaje swoje prawa;
· ma możliwość wszechstronnego indywidualnego rozwoju;
· zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy;
· obcuje ze sztuką rozwijając swoją aktywność twórczą;
· osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości rozwojowych;
· uczy się jak żyć w zgodzie z ludźmi i przyrodą
· poznaje miejskie placówki kulturalne, istotne z punktu widzenia lokalnych tradycji
i tożsamości.
4.Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe wspomagające rozwój i edukację dzieci:
· program własny „Bliżej morza”
· projekt edukacyjny „Poznaj Gdańsk”
· program własny „Przez relaks do szczęścia”

5.Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny
sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych:
· umuzykalnienie (rytmika),
· Techniki C.Freineta,
· Metoda Dobrego Startu- M. Bogdanowicz.
· zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej- prof. E.Gruszczyk -Kolczyńskiej,
· pedagogika zabawy „Klanza”,
· gimnastyka utaneczniona „Rytmy”, gimnastyka twórcza R.Labana i K.Orffa,
· techniki parateatralne ( zabawy w teatr),
· opowieść ruchowa,
· zabawy paluszkowe
· Metoda Ruchu Rozwijającego  W. Sherborne,
oraz programy własne.

6.WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
· wspieranie rodziców w pracy nad rozwojem i edukacją dzieci - organizacja zajęć otwartych, konsultacji
oraz zebrań dla rodziców;
· organizowanie cyklicznych spotkań nauczycieli oraz specjalistów ( psychologa)  z rodzicami dzieci;
· wspólna organizacja akcji charytatywnych
· zaangażowanie rodziców w realizację projektu edukacyjnego „Poznaj Gdańsk”
· włączenie rodziców w działania związane z realizacją procesu dydaktyczno- wychowawczego;   
· organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym.    

7.WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM ( NASI PARTNERZY)
1)Współpraca z uczelniami - organizacja i prowadzenie praktyk studenckich i zawodowych:
· współpraca z Uniwersytetem Gdańskim
· współpraca ze Szkołą Wyższą ATENEUM
2)Współpraca z  Firmą Reba:
· zbiórka zużytych baterii
3) Udział w akcjach i inicjatywach ogólnopolskich:
· Schronisko dla zwierząt - zbiórka karmy i różnorodnych akcesoriów dla bezdomnych zwierząt;
· Akcje charytatywne m.in.: Hospicjum, Dom Samotnej Matki, fundacje pomocowe, itp.
4)Współpraca przedszkola z innymi jednostkami użyteczności publicznej:
· Muzea i instytucje kultury: Narodowe Muzeum Morskie, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska,
Muzeum Narodowe, Muzeum Archeologiczne, Ośrodek Kultury Morskiej, Centrum Hewelianum, Edu
Park,
· Policja
· Straż Miejska
· Wojewódzka Biblioteka Publiczna
5)Współpraca ze szkołami w dzielnicy Piecki- Migowo:
· Szkoła Podstawowa Nr 1
· Szkoła Podstawowa Nr 2
· Społeczna Szkoła Muzyczna i Umuzykalniająca
6)Współpraca z innymi przedszkolami - udział w konkursach
7)Udział w akcjach i programach ogólnopolskich:
· „Przedszkolaczek czyta”
· „Cała Polska czyta dzieciom”
· Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

8.TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę:
· Pasowanie na Przedszkolaka
· Ogólnopolski Dzień przedszkolaka
· Dzień Edukacji Narodowej
· Andrzejkowe wróżby
· Spotkanie z Mikołajem
· Kiermasze Świąteczne
· Spotkanie opłatkowe
· Jasełka
· Dzień Babci i Dziadka
· Bal karnawałowy
· Kolorowe dni
· Dzień Mamy i Taty
· Pożegnanie starszaków
· Zajęcia adaptacyjne
· Kilkudniowe obchody Dnia Dziecka
· Całodniowa wycieczka autokarowa z okazji Dnia Dziecka
· Akcje charytatywne

9. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola jest:
-  dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- samodzielny, twórczy i komunikatywny,
- otwarty na innych, potrafi współdziałać w zespole,
- gotowy do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
- zainteresowany zdobywaniem wiedzy,
- akceptuje zdrowy tryb życia,
- czuje się Gdańszczaninem, Polakiem i Europejczykiem.
Przedszkole nr 84  "Bursztynowy Domek" w GdańskuPrzedszkole nr 84  "Bursztynowy Domek" w Gdańsku